CHIYODA INTEGRE SLOVAKIA, s.r.o.

Kvalita


Naša spoločnosť v roku 2011 zaviedla a používa systém manažérstva kvality  v oblasti výroba a predaj súčiastok pre elektronický a automobilový priemysel podľa normy STN EN ISO9001:2015 a tiež systém environmentálneho manažérstva v oblasti výroba a predaj súčiastok pre elektronický a automobilový priemysel podľa normy STN EN ISO14001:2015.  

V januári 2013 spoločnosť získala certifikát podľa normy STN EN ISO/TS16949, čím potvrdila, že systém manažérstva kvality je funkčný a účinný a zákazníci môžu s dôverou očakávať požadovanú a stálu úroveň kvality produkcie.

Svojím prístupom sa i naďalej usilujeme o neustále zlepšovanie pri uspokojovaní potrieb našich zákazníkov.  

Náš systém kvality je založený na základných princípoch súvisiacich s účasťou ľudí s vysokou úrovňou zaškolenia a vedeckých metód, vyjadrených v súvislosti s hromadením údajov, štatistických analýz a spracovaním zámerov.

Náš integrovaný manažérsky systém kladie dôraz na:

ľudia a tímy (vrátane dodávateľov a zákazníkov)    

 • zlepšenie procesov
 • školenia a vzdelávanie
 • štatistiky
 • činnosti zamerané na zvyšovanie kvality

To znamená, že dôraz je kladený na zlepšenie zručností, techniky, výrobkov, znalostí procesov a znalostí trhu so zameraním na štatistickú kontrolu kvality všade tam, kde to je možné.

Politika kvality a environmentu  

 1. Presadzujeme systém riadenia kvality a systém riadenia ochrany životného prostredia podľa medzinárodných noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a IATF 16949:2016 ako základné nástroje riadenia vo všetkých súčasných činnostiach a strategických zámeroch s cieľom trvalého zlepšovania environmentálneho profilu spoločnosti.
 2. Snažíme sa o nulovú nekvalitu výrobkov a minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie.
 3. V rámci výrobného procesu uplatňujeme metódy preventívneho predchádzania chybám.
 4. Zamestnancom poskytujeme bezpečné pracovné prostredie a zvyšujeme ich kvalifikáciu, čím tiež prispievame ku kvalite našich výrobkov.
 5. Rozvíjame vzťahy len s tými dodávateľmi, ktorí sú dlhodobo spoľahliví, keďže majú vplyv na kvalitu našich výrobkov.
 6. Pravidelne vykonávame interné audity, vyhodnocujeme údaje o našej výkonnosti, a tým trvalo zlepšujeme náš manažérsky systém.
 7. Zaväzujeme sa chrániť životné prostredie a zavádzať opatrenia na prevenciu znečisťovania.
 8. Efektívne využívame všetky druhy energií, palív, surovín a materiálov, predchádzame nadmernej tvorbe odpadov, odpadových vôd a emisií, a tým prispievame k šetreniu prírodných zdrojov a znižovaniu záťaže jednotlivých zložiek životného prostredia.
 9. Uplatňujeme zásady prevencie znečisťovania vo všetkých výrobných a nevýrobných činnostiach a technologických procesoch a zlepšujeme pracovné prostredie zamestnancov vo vzťahu k životnému prostrediu.
 10. Využívame odborné vzdelávanie a systematické školenia na zvyšovanie environmentálneho povedomia zamestnancov za účelom aktívneho presadzovania environmentálnej politiky
 11. Zaväzujeme sa plniť všetky záväzné požiadavky
 12. Zaväzujeme sa trvalo zlepšovať náš manažérsky systém a naše environmentálne správanie.
 13. Uplatňujeme politiku spoločenskej zodpovednosti, zahŕňajúcu oblasť sociálnu, enviromentálnu a oblasť výkonu vlastníckych práv.
 14. Odmietame všetky formy korupcie a dodržiavame čestné obchodné praktiky.

 

Všetci zamestnanci spoločnosti CHIYODA INTEGRE SLOVAKIA, s.r.o. sú povinní riadiť sa a rešpektovať uvedenú politiku pre kvalitu a environment v plnom rozsahu.