Kvalita

Kvalita

Naša spoločnosť v roku 2011 zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti výroba a predaj súčiastok pre elektronický a automobilový priemysel podľa normy STN EN ISO9001:2015 a tiež systém environmentálneho manažérstva v oblasti výroba a predaj súčiastok pre elektronický a automobilový priemysel podľa normy STN EN ISO14001:2015.

V januári 2013 spoločnosť získala certifikát podľa normy STN EN ISO/TS16949 (od 2018 IATF16919), čím potvrdila, že systém manažérstva kvality je funkčný a účinný a zákazníci môžu s dôverou očakávať požadovanú a stálu úroveň kvality produkcie.

Svojím prístupom sa i naďalej usilujeme o neustále zlepšovanie pri uspokojovaní potrieb našich zákazníkov.

Náš systém kvality je založený na základných princípoch súvisiacich s účasťou ľudí s vysokou úrovňou zaškolenia a vedeckých metód, vyjadrených v súvislosti s hromadením údajov, štatistických analýz a spracovaním zámerov.

Náš integrovaný manažérsky systém kladie dôraz na:

 • ľudí a tímy (vrátane dodávateľov a zákazníkov)
 • zlepšenie procesov
 • školenia a vzdelávanie
 • štatistiky
 • činnosti zamerané na zvyšovanie kvality

To znamená, že dôraz je kladený na zlepšenie zručností, techniky, výrobkov, znalostí procesov a znalostí trhu so zameraním na štatistickú kontrolu kvality všade tam, kde to je možné.

Politika spoločnosti

Vízia a hodnoty

 • Podporovať sociálne blaho a celosvetový pokrok.
 • Zabezpečiť spravodlivé zisky pre všetky zainteresované strany.
 • Kultivácia a osobný rozvoj našich zamestnancov.
 • Úsilie o prispenie k ochrane životného prostredia s cieľom zabezpečiť bezpečné a zdravé prírodné prostredie pre budúce generácie.

Kódex

 • Kódex podrobnejšie poukazuje na hodnoty uvedené v našej vízií, poskytuje všetkým vedúcim pracovníkom a ostatným zamestnancom jasné usmernenia pre ich činnosť a rozhodnutia a prezentuje našu firemnú filozofiu vo vnútri našej spoločnosti i navonok.

Zodpovednosť voči zainteresovaným stranám

 • Pokračovať v trvalom zvyšovaní firemnej hodnoty s cieľom vytvoriť atraktívnu spoločnosť.
 • Vykonávať transakcie so všetkými našimi zákazníkmi čestným pôsobom a konať v ich najlepšom záujme.
 • Získať najlepšie a optimálne obchodné zdroje prostredníctvom čestných transakcií.
 • Vzájomne rešpektovať individualitu a hodnoty jednotlivcov, navzájom spolupracovať a tak vytvárať zdravé pracovné prostredie.

Súlad s legislatívou

 • Dodržiavať zákony, predpisy a firemné pravidlá, sociálne noriemy správania a neustále usilovať o zvyšovanie etických štandardov vo všetkých našich podnikateľských aktivitách v celosvetovom meradle.

Účtovníctvo a finančné výkazníctvo

 • Všetci vedúci pracovníci a ostatní zamestnanci, ktorí sa podieľajú na účtovníctve a finančnom výkazníctve, budú dodržiavať zákony a predpisy, týkajúce sa účtovníctva, a poskytnú účtovné a finančné výkazy na základe riadne pripravených účtovných kníh a záznamov, v súlade s príslušnými vnútropodnikovými smernicami.

Politika kvality

 • Presadzujeme systém riadenia kvality a systém riadenia ochrany životného prostredia podľa medzinárodných noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a IATF 16949:2016 ako základné nástroje riadenia vo všetkých súčasných činnostiach a strategických zámeroch s cieľom trvalého zlepšovania environmentálneho profilu spoločnosti.
 • Zaväzujeme sa trvalo zlepšovať náš manažérsky systém a naše environmentálne správanie.
 • Pravidelne vykonávame interné audity, vyhodnocujeme údaje o našej výkonnosti a tým trvalo zlepšujeme náš manažérsky systém.
 • Uplatňujeme politiku spoločenskej zodpovednosti, zahŕňajúcu oblasť sociálnu, enviromentálnu a oblasť výkonu vlastníckych práv.
 • Zaväzujeme sa plniť všetky záväzné požiadavky
 • Odmietame všetky formy korupcie a dodržiavame čestné obchodné praktiky.
 • Rozvíjame vzťahy len s tými dodávateľmi, ktorí sú dlhodobo spoľahliví, keďže majú vplyv na kvalitu našich výrobkov.
 • Zamestnancom poskytujeme bezpečné pracovné prostredie a zvyšujeme ich kvalifikáciu, čím tiež prispievame ku kvalite našich výrobkov.
 • V rámci výrobného procesu uplatňujeme metódy preventívneho predchádzania chybám a snažíme sa o nulovú nekvalitu výrobkov.

Environmentálna politika

 • Zaväzujeme sa chrániť životné prostredie a zavádzať opatrenia na prevenciu znečisťovania.
 • Efektívne využívame všetky druhy energií, palív, surovín a materiálov, predchádzame nadmernej tvorbe odpadov, odpadových vôd a emisií, a tým prispievame k šetreniu prírodných zdrojov a znižovaniu záťaže jednotlivých zložiek životného prostredia.
 • Uplatňujeme zásady prevencie znečisťovania vo všetkých výrobných a nevýrobných činnostiach a technologických procesoch a snažíme sa o minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie.
 • Zlepšujeme pracovné prostredie zamestnancov vo vzťahu k životnému prostrediu.
 • Využívame odborné vzdelávanie a systematické školenia na zvyšovanie environmentálneho povedomia zamestnancov za účelom aktívneho presadzovania environmentálnej politiky.

Všetci zamestnanci spoločnosti CHIYODA INTEGRE SLOVAKIA, s.r.o. sú povinní riadiť sa a rešpektovať uvedenú politiku pre kvalitu a environment v plnom rozsahu.